Od 1. marca bude možné poskytnúť finančný príspevok na stravovanie

Od 1. marca bude možné poskytnúť finančný príspevok na stravovanie

Po novele Zákonníka práce je potrebné rozlišovať medzi:

  1. „zabezpečením stravovania“ (môže mať tri spomínané formy) a
  2. „poskytnutím finančného príspevku na stravovanie“.

Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie sa nepovažuje za formu zabezpečenia stravovania. Ak ale zamestnávateľ zamestnancovi poskytne finančný príspevok na stravovanie, nie je povinný zamestnancovi zabezpečiť stravovanie.

Do okamihu, kým sa zamestnanec rozhodne medzi finančným príspevkom na stravovanie a stravnými lístkami, je na rozhodnutí zamestnávateľa, či bude zamestnancovi zabezpečovať stravovanie prostredníctvom stravných lístkov alebo mu bude poskytovať finančný príspevok na stravovanie. Po tom, ako sa zamestnanec rozhodne, je zamestnávateľ povinný rešpektovať jeho voľbu.

Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. To znamená, že ak sa zamestnanec rozhodne pre stravné lístky, nemôže v priebehu ďalších 12 mesiacov svoje rozhodnutie zmeniť a vybrať si finančný príspevok na stravovanie.

Suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Okrem finančného príspevku na stravovanie môže zamestnávateľ týmto zamestnancom na stravovanie nad rámec svojej povinnosti prispieť aj zo sociálneho fondu.

Zamestnávateľ, ktorý pred 1. marcom 2021 alebo v období od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021 uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok, do skončenia účinnosti tejto zmluvy (najdlhšie však do 31. decembra 2021) nie je povinný dať zamestnancom možnosť vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie

Pri finančnom príspevku na stravovanie zamestnávateľ nebude zo mzdy zamestnancovi zrážať žiadnu sumu. Naopak, zamestnanec si na výplatnej páske nájde plusovú položku vo forme finančného príspevku na stravovanie, ktorá zvýši jeho čistú mzdu. Finančný príspevok na stravovanie poskytovaný zamestnávateľom bude oslobodený od dane z príjmov, od sociálneho poistenia a aj od zdravotného poistenia. Pôjde o čistý príjem zamestnanca.

Od roku 2023 bude zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi stravovaciu poukážku v elektronickej forme. V papierovej forme bude môcť zamestnávateľ poskytnúť stravný lístok len vtedy, ak použitie stravného lístku v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné.

Zoznam aktualít